С пресконференция бе даден стартът на проект „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“

С пресконференция бе даден стартът на проект „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“

С начална пресконференция днес стартира проект Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“. Той е финансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Добро управление“. Проектът се реализира от две неправителствени организации, които работят в партньорство: СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам“гр. Шумен и Фондация „Отворена врата“ гр. Перник. С реализирането му се поставя основната цел да помогне за създаването на повече гаранции за защита на човешки и граждански права .Срокът на изпълнението му е 16 месеца. На практика този проект е стартирал с подписването на административния договор на 3 февруари, т.г.

Той е насочен както към граждани, така и към хора работещи в и със съдебната власт – магистрати, прокурори, адвокати, медиатори. Към проекта са привлечени още органите администриращи съдебната власт -ВСС, законодателите (НС), както и организации осъществяващи връзката на гражданите и съдебната власт – Министерство на правосъдието и активни правозащитни НПО. Основната целева група по проекта са гражданите – хора в активна и пенсионна възраст, млади хора от 15 до 29г., както и хора с увреждания. Проектът цели да удовлетвори потребността им от правно ограмотяване на достъпен език. Тази цел ще бъде постигната чрез мащабна информационна кампания в градовете Шумен и Перник, в чийто фокус ще бъде популяризирането на информация за основните човешки и граждански права и способите за тяхната защита, осигурени от закона. В рамките на кампанията ще бъдат популяризирани и извънсъдебни способи за решаване на правни спорове – медиация и арбитраж. Информацията ще се разпространи в рамките на информационни срещи в училища, университети, пенсионни клубове, а също и чрез надграждането на Е-платформата: www.moetopravo.bg. В нея ще бъдат обособени две нови секции: “ Основни човешки и граждански права“ и „Е-медиация“.

 Другата основна дейност по проекта, насочена и към гражданите, и към професионалистите (магистрати, адвокати, медиатори, и др.) е проучването и популяризирането на добри съдебни и медиаторски практики в защита на човешки и граждански права. Проучването цели освен разпространението на добрия опит и очертаването на слабости, и последващите предложения за промени, които да направят по-бърза, ефективна и целесъобразна защитата на нарушени права. Това ще бъде и фокуса на планираните по проекта кръгли маси и дискусии за обсъждане на доклада от проучването и формулиране на предложения за промени в законодателството, с които ще се създадат повече гаранции за защита на нарушени човешки и граждански права в бъдеще.

Общата стойност на проекта е 94 216.64лв., като 85% от средствата са предоставени от ЕСФ, а  15% са национално съфинансиране. Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.