Бюджетът на община Радомир за 2021 година в размер на 24,5 милиона лева, е приет

Бюджетът на община Радомир за 2021 година в размер на 24,5 милиона лева, е приет

Общински съвет – Радомир прие бюджета на общината за 2021 година. Общата рамка на бюджета е в размер на 24 512 895 лв. Заседанието на местния парламент се проведе в залата на Народно читалище “Напредък 1895” – Радомир, при спазване на противоепидемичните мерки. На заседанието на местния парламент присъстваха кметовете и кметските наместници на населените места от община Радомир.

Разликата от около 3,5 милиона лева спрямо представения на общественото обсъждане бюджет от 28 милиона лева, идва от средствата, които ще постъпят от републиканския бюджет за ремонта на водопровода в село Извор. След постъпването им, те ще бъдат добавени допълнително чрез финансова корекция по служебен път. С подобна финансова корекция, без необходимост от приемане на допълнително решение на общинския съвет, към бюджета ще бъдат добавени и отпуснатите от Министерски съвет средства за реконструкция на спортна зала в размер на 1 568 000 лв., както и 2 100 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводната инфраструктура в град Радомир, част “Ниска зона”.

Приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 12 283 905 лв. Планирани са постъпления от данъци в размер на 1 759 500 лв., а очакваните неданъчни приходи са 3 661 524 лв. Очакваните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 2 622 624 лв.

За 2021 година се планират разходи в общ размер на 24 512 895 лв. 50 000 лв. са предвидени за ремонт на сградите на кметствата в селата Дрен, Долна Диканя, Друган, Житуша, Долни Раковец и Жедна.

Делегираните от държавата дейности по образование по стандарт ще бъдат обезпечени със средства в размер на 6 489 001 лв. В местни дейности са предвидени разходи в размер на 590 000 лв., които включват издръжка на детски градини – 550 000 лв., както и на Център за подкрепа на личностното развитие – 40 000 лв. Предвидено е дофинансиране за маломерни и слети паралелки в дейност “Неспециализирани училища” за училищата в селата Дрен и Гълъбник, както и за СУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Радомир, в общ размер на 27 285 лв.

В сектора за водоснабдяване и канализация са предвидени 2 446 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места от общината. За осветление са предвидени 242 000 лв., а 1 719 876 лв. са отредени за чистотата. Със средства в размер на 50 000 лв. ще се поддържат зелените площи в общината и ще се засажда дълготрайна декоративна растителност. За текущ ремонт на улиците в Радомир и населените места от общината са предвидени 360 000 лв.

300 000 лв. са предвидени за подпомагане дейността на спортните клубове от общината. 100 000 лв. са средствата за изграждане на паркинг, ремонт на част от ограда, както и ремонт на обредна зала и помещения в гробищния парк в Радомир. Поддръжката на гробищния парк ще продължи, като за догодина е предвидено асфалтиране и изграждане на алеи, увериха местните власти.

Съветниците приеха още и Наредба за символите, почетните знаци, званията и наградите в община Радомир. Очакваните цели от прилагането на наредбата са уточняване на процедурата за кандидатстване, избор и критерии за Наградите на Община Радомир, както и регламентация на финансовото подпомагане на ученици, учители и дейци на културата от общината.

Бяха приети още и годишните финансови отчети за 2020 г. на общинското дружество “Байкал 1” ЕООД и на МБАЛ – Радомир ЕООД. Местните парламентаристи бяха информирани и за хода и развитието на административните и граждански дела, по които Община Радомир е страна, за 2020 година.

Съветниците гласуваха още и отчета за изпълнение на Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на Община Радомир за 2020 г. 4 служители ще осъществяват социалната услуга “Асистентска подкрепа”, стана ясно от друго прието решение на общинския съвет днес. На заседанието бяха приети още и докладни, свързани с продажба на общински жилища, продажба на поземлени имоти, собственост на общината, както и отпускане на финансова помощ на нуждаещи се граждани.