Нова социална услуга за над 300 потребители създаде общината в Перник

Нова социална услуга за над 300 потребители създаде общината в Перник

Община Перник създаде нова специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“. Капацитетът на услугата ще бъде до 306 потребители, а за обслужването им ще се грижат 102 асистенти. Услугата включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация и се предоставя на:

 – лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Създаването на новата услуга стана възможно след като през 2020 г. влезе в сила Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

• Заявление-декларация /по образец- Приложение №1/;

• Документ за самоличност (за справка);

• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

• Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”  е необходимо да подадат следните документи:

• Заявление – декларация (по образец-Приложение №2);

• Документ за самоличност (за справка);

• Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

• Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до  4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Документите се подават в Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с административен адрес: гр. Перник, ул. „Инженерна“ № 6А всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. За информация: тел. 0882717537 и e-mail: ap_pernik@abv.bg .