Общинският съвет в Брезник ще решава за освобождаване от такси за 2021 година на родителите на деца в предучилищната група

Общинският съвет в Брезник ще решава за освобождаване от такси за 2021 година на родителите на деца в предучилищната група

Местният законодателен орган на община Брезник предстои на заседанието си на 26 февруари да разгледа Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМД, действаща на територията на община Брезник. Предложеният проект за изменение на Наредбата беше публикуван на  интернет сайта на Община Брезник през януари месец. В законоустановения срок не са отправени предложения и становища по проекта, се подчертава в докладната до Общинския съвет на кмета Васил Узунов.

В проекта се предвижда освобождаване от такси на родителите или настойниците на 4, 5 и 6-годишните деца, в предучилищна група в град Брезник. В докладната си кметът Узунов подчертава, че „съгласно разпоредбите на ЗПУО държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейността по хранене и задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата за 2021 г  и механизмът за тяхното разпределение  по общини са регламентирани в РМС от 30.10.2020 г. На общините се предоставят по 174 лева за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневно форма на организация в детска градина или училище. На практика, нашата община получава определения норматив за всички обхванати в предучилищното образование 4,5 и 6-годишни деца”, се посочва в докладната на кмета на община Брезник.. С измененията в тази Наредба, според кмета Узунов, се цели пълно съответствие с действащото национално законодателство. Целта е задоволяване интересите на гражданите на община Брезник чрез облекчаване на разходите на семействата с деца в задължително предучилищно образование. Според кмета Васил Узунов, за предлаганите промени ще бъдат необходими минимални финансови средства от местния бюджет.