Общинският съвет в Трън разреши Общината да използва възстановени средства от РИОСВ-София за рекултивацията на депото

Общинският съвет в Трън разреши Общината да използва възстановени средства от РИОСВ-София за рекултивацията на депото

На провелата се тази седмица сесия на Общинския съвет на община Трън, местните законотворци дадоха съгласието си възстановените отчисления за 2020 г. по  Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., които са в размер на 42 350.51 лв., да бъдат изразходвани за извършване на подготвителни работи към техническата рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци.

Със заповед на директора на РИОСВ София, на Община Трън бяха възстановени отчисления за 2020 г.,  по Закона за управление на отпадъците,  за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 42 350.51 лв. които са постъпили по сметка на общината.

 В изпълнение на договора за „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТВО в землището на гр.Трън” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС”, община Трън трябва да изпълни подготвителни дейности на техническата рекултивация, за които не е предвидено финансиране в горецитирания договор. С решението си, местният законодателен орган на Трън дава възможност възстановените средства по  Закона за управление на отпадъците, да бъдат използвани от Общината за реализирането на тези подготвителни дейности.