ЦИК назначи пернишката РИК

ЦИК назначи пернишката РИК

Със свое решение, взето на 11 февруари, ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В документа се казва: „Постъпило е писмо от областния управител на област Перник с вх. № НС-05-7\24 от 06.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия реши:

1. Назначава Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лили Стефанова Риджалска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станислава Богомилова Стоянова-Тодорова

СЕКРЕТАР:

Станка Йорданова Рударска-Хинова

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова

Изабел МарселоваАнгелова

Росица Милчова Рангелова

Светлана Кирилова Петкова

Зоя Иванова Евтимова

Виолета Димитрова Тодорова

Снежанка Стефанова Йорданова

Галина Радева Никодимова

Аделина Цветанова Балканджийска

Николай Димитров Цветков

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.“