Скок на учителските заплати в Пернишко от началото на 2021-ва

Скок на учителските заплати в Пернишко от началото на 2021-ва

С 15,57 % се вдигна заплатата от началото на тази година на педагогическия персонал в училищата и с 15,17% са повишени заплатите на персонала в детските градини в област Перник, сподели Ваня Коконова –началник на Регионалното управление по образованието.  Увеличението на заплатите на педагогическите специалисти за последните четири години е 107,77% за училищата и центровете и 105,41% за детските градини. Увеличението на заплатите на непедагогическия персонал за същия период е над 66%.

Ваня Коконова сподели още, че с отпуснати средства от МОН през месец декември са поръчани и раздадени на 28 училища през януари общо 64 въздухопречистватели.

РУО – Перник се справи успешно с безпрецедентните предизвикателства, пред които през 2020 г. беше изправена системата на образованието. С обявяване на извънредното положение в Република България на 13.03.2020 г., РУО – Перник, заедно с училищните екипи, създаде условия за прилагане на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние. В електронното обучение се включиха 99% от общо 10 821 ученици в училищата в региона, като 98% от тях са се  обучавали от разстояние, а 1% са получавали материалите си на хартиен носител. Само 1% от всички ученици от областта не са обхванати в обучението от дистанция, като основните причини са невъзможността да бъде осъществена връзка с родителите и отсъствие на семействата на адреса по местоживеене. Необичайната ситуация провокира педагогическите специалисти да проявят креативност при организирането и осъществяването на обучението от разстояние. С подкрепата на екипа на РУО – Перник е създадена възможност за постоянен обмен на информация, ресурси, практики, презентации, мнения, идеи между учителите.

В пандемичната обстановка, при стриктно спазване на всички наложени мерки, успешно бяха проведени държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и държавният план-прием. Въпреки създадената организация за присъствено обучение през учебната 2020/21 г., от 30.11. обучението отново премина в електронна среда от разстояние. В него са включени 10 986 ученици, а необхванати са само 30 ученици, което е 0.27% от общия им брой. За 287 от учениците материалите за обучение се предоставят на  хартия.

Във връзка с изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са  формирани 27 екипи за обхват, в състава на които са включени общо 252 представители на училища, детски градини, общини, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, ОД на МВР – Перник и РУО – Перник, от тях: 80 са от училища, 51 от детски градини, 38 от общини, 42 от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник, 31 от ОД на МВР – Перник и 10 от РУО – Перник. Работата по Механизма е била съобразена с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки.