Зам.министър откри обучителна зала в Перник

Зам.министър откри обучителна зала в Перник

В Перник бе открита обучителна зала при Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Перник, намираща се на  ул. „Радомир“ 1, вх. А, ет. 4. Залата ще се използва за обучение на училищни специалисти, педагогически съветници, както и по двете национални програми за превенция на психоактивните вещества сред учениците – едната от пети до седми клас, а другата – от осми до дванадесети. Реновиран е и консултативният кабинет, който се използва от ПИЦ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Залата откри заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова. Тя изказа задоволство от професионалната работа на служителите в центъра. „Само с общи усилия – и от наша страна, и от страна на системата на образованието, както и на цялото общество, можем да се справим с този бич на съвремието – наркоманията“, подчерта тя.

На откриването присъстваха зам-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ д-р Татяна Вангелова, както и експерти от Превантивно-информационния център.