„Булгартрансгаз“ иска да измести преносен газопровод за Перник

„Булгартрансгаз“ иска да измести преносен газопровод за Перник

Внесено е инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз“ за изместване на преносен газопровод в землището на пернишкото село Големо Бучино, съобщиха от общината. Това се налага, защото съоръжението в участък от около 800 м засяга пряко концесията за добив на въглища, експлоатирани от „Мин индъстри“. Газопроводът преминава в района на автомагистрала Люлин – км 16-18,5 и е собственост на „Булгартрансгаз“. Отклонението за Перник започва от станция за очистване на газопровода „Нови Искър“ /към магистрален водопровод – северен полупръстен/ и завършва при газорегулираща станция /ГРС/ „Перник“.

Инвестиционното предложение цели да освободи концесионна територия на рудник „Република“ от газопровода, с цел усвояване на наличните залежи от полезни изкопаеми. Функциониращото преносно съоръжение ще бъде изместено в посока югоизток. Предвижда се изграждане на ново, представляващо участък с дължина 2 310,71 м, което да се присъедини към действащия газопровод, като след това да премине в ново трасе, достигайки ГРС „Перник“. То попада изцяло в земеделски земи. Общата площ, засегната от строителни дейности,е 69 500 кв.м. Предполагаемите изкопни работи ще бъдат в обем около 6 000 куб.м. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа. Регистрираната при анализа на топографски карти и сателитни изображения надгробна могила, попадаща в землището на Перник, се намира на разстояние от 100м от проектното трасе и вероятно няма пряко да бъде засегната, уверява инвеститорът.