ЮЗДП  започва прием на документи за закупуване на частни горски имоти!

ЮЗДП започва прием на документи за закупуване на частни горски имоти!

От 4 февруари, Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. За трети път държавата обявява кампания за изкупуване на частни гори, като заделените средства тази година, с които ще разполагат шестте държавни предприятия в страната, са 2 милиона лева.  

 Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. От 50 на 30 декара се намалява максималната площ, която собственик може да предложи за един или няколко имота. Това означава, че един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 дка, в случай че такава е площта при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на замени или покупко-продажба през последните 2 години.

 Собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи, трябва да подадат заявление до 7 май 2021 г. Това ще става както на място в съответното държавно предприятие, горско или ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер. За ЮЗДП документи ще се приемат в сградата на Централно управление в Благоевград – на ул. „Зора” №18 или в 38-те териториални поделения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, Софийска, Ловеч и Пазарджик.

 Към заявлението продавачът трябва да приложи копия на документ за собственост, на актуална скица на имота, на удостоверение за наследници /при починал собственик/. За облекчение на собствениците от тази година се изисква единствено скица на поземления имот по кадастрална карта или картата на възстановената собственост. Към документите трябва да е приложен запечатан непрозрачен плик с цената, която собственикът иска за имота. Постъпилите заявления се оценяват от комисия, като най-много точки – 30 носи имот, ако граничи с държавни гори, а 15 точки – ако площта на масива е до 5 декара. Терените, одобрени на първия етап, ще бъдат оценени от лицензирани оценители. До втория етап се допускат тези, чиято цена, обявена от собственика, е най-близка до тази на оценителя. 

 През 2020 г. в рамките на предвидения финансов ресурс ЮЗДП закупи 94 частни горски имота с обща площ от близо 400 дка. На интернет страницата на предприятието – www.uzdp.bg е публикувана информация за единичните цени на 1 дка, на които са сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през миналата година.