Продават на търг общински имоти

Продават на търг общински имоти

Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че на 29.01.2021 г. от 9,30 ч., в заседателната зала на Община Перник ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

– Част от помещение – 42,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, пл. „Кракра“ № 10, за търговска дейност.

– Част от помещение – 17,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ № 10 , за търговска дейност.

– Помещение – 19,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 2, за търговска дейност.

– Помещение – 118,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 2, за търговска дейност.

– Част от помещение – 13,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 2, за търговска дейност.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие може да се заплати до17:00 ч. на 28.01.2021 г. в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получи на етаж 9, стая № 6.

Допълнителна информация на тел. 076/ 684-295