РЗИ- Перник установи 7 отклонения от качеството на водата в региона, на “В и К” е връчено предписание

РЗИ- Перник установи 7 отклонения от качеството на водата в региона, на “В и К” е връчено предписание

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 04.01.2021 – 17.01.2021 г. на територията на област Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През този период са изследвани проби от 13 населени места в областта.

 Изследвани са 43 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 7 проби по показатели цвят и мътност. От РЗИ информират, че на „В и К“ ООД  Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Връченото предписание е изпълнено. Взетите контролни проби показват, че водата отговаря на всички изисквания на Наредба №9. От здравната инспекция поясняват още, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода