Водата, подавана от язовир „Студена” е годна за питейни цели, твърди РЗИ-Перник

Водата, подавана от язовир „Студена” е годна за питейни цели, твърди РЗИ-Перник

Водата, подавана от язовир „Студена”, ползвана за питейно-битови цели е годна за пиене. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. След падналите поройни дъждове и поради факта, че „В и К” към 11.01.2021г.  подаваше вода от изпускателите, Пречиствателната станция за питейни води не смогваше да пречисти подаваната вода от язовира, която беше замътена. Поради това се увеличиха значително и подаваните сигнали във „В и К” за замътена вода.

На 11.01.2021 г. служители на РЗИ-Перник са взели проби вода от водопроводната мрежа на гр. Перник. При извършения анализ са установени несъответствия по показателите  цвят и мътност на изход Пречиствателна станция. Затова на 11.01.2021 г. РЗИ препоръча водата от язовир „Студена” да не се използва за питейни цели. 

На 12.01.2021 г. и 13.01.2021 г. Здравната инспекция е взела 21 контролни проби от питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места, захранвани с вода от язовир „Студена“. Резултатите от анализите показват, че водата отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели. На това основание, РЗИ е категорична, че водата е годна за пиене.