Без промяна на такса „смет“ за 2021-ва в Радомир

Без промяна на такса „смет“ за 2021-ва в Радомир

На своето последно заседание за 2020 година Общински съвет – Радомир се съобрази с тежкото положение в страната и не промени размера на такса битови отпадъци за 2021 година. По този начин, за разлика от други общини, които вдигнаха местните налози, гражданите на Община Радомир няма да бъдат натоварени с допълнителна данъчна тежест през следващата година. 11 местни парламентаристи гласуваха “за”, двама бяха против, а други трима се въздържаха, във връзка с внесената от кмета на Община Радомир Пламен Алексиев докладна, с която промилите за такса битови отпадъци остават непроменени спрямо 2020 г.

Собствениците на жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти, както и за жилищните имоти на предприятия в град Радомир, ще плащат 5 промила върху данъчната оценка на съответния имот, за другите населени места от общината ставката е 9 промила върху данъчната оценка на имота, а за нежилищни имоти на предприятията  – 7 промила върху данъчната оценка на имота. Според план-сметката, за поддържането на чистотата на територията на общината са необходими 2 295 478 лв без ДДС, или 2 622 624 лв. с ДДС.

Общинският съветник Емил Крумов от „Демократична България Обединение“ внесе писмено предложение за безвъзмездно дарение на мобилно приложение, разработено от доброволци на ПП „Да, България“ за двупосочна връзка с гражданите. Предложението беше отхвърлено, като едва двама съветници го подкрепиха, 6 гласуваха “против”, а други 7 се въздържаха. Изказаните мотиви от гласувалите “против” и “въздържал се” съветници бяха в посока на дублирането на платформата със сега действащата такава на сайта на Община Радомир и липсата на компетентност на Общински съвет – Радомир да приема такъв тип дарения. Според кмета Пламен Алексиев, общината прави достатъчно във връзка с информирането на обществеността и медиите чрез публикуването на новини, събития, документи, съобщения и предоставянето на подробни отчети по всички постъпили жалби и сигнали.

С решение на общинските съветници бе удължен с една година срокът за погасяване на отпуснат през 2019 г. временен безлихвен заем на общинска фирма „Байкал 1“ ЕООД от 30 000 лв., като остатъкът от непогасената сума е 25 000 лв., които трябва да бъдат изплатени до края на 2021 година.

Местните парламентаристи приеха решение, с което бе определена заплатата на кмета на Община Радомир, която ще бъде 44% от максимално  определения размер, или 2 618 лв. Гласувани бяха възнагражденията и на кметовете на селата, избрани чрез пряк избор. Кметът на Дрен, където броят на жителите е над 500, вече ще получава 24% от максималноопределения размер – 1 428 лева, а на селата Друган и Извор, които попадат в категорията от 350 до 500 жители – по 23% от максималноопределения размер, или 1 368 лева.

Приети бяха решения за откриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в град Радомир, като делегирана държавна дейност, промени в групите общински жилища, план за работата на местния законодателен орган за следващата година, продажби на общинска недвижима собственост и други.

Беше гласувана и еднократна финансова помощ на нуждаещ се гражданин, като бе прието предложението на общинския съветник Василка Стоилова за двойно увеличаване на предоставената помощ. Вместо заложените в докладната записка 610 лв., финансовата помощ бе отпусната в размер на 1220 лв., като бе взето предвид усложненото здравословно състояние на получателя на средствата.