Днес местният законодателен орган на община Брезник проведе последното си за тази година заседание

Днес местният законодателен орган на община Брезник проведе последното си за тази година заседание

На заседанието от 13 те общински съветници, присъстваха 12, отсъстваше Янка Хранова. Присъстваха: председателят на Общинския съвет Иван Тинков, кметът Васил Узунов, Иван Бъчваров – зам.кмет, Мария Добревска – зам.кмет, Милен Миленков – юрисконсулт и други. Дневният ред на сесията включваше 12 точки. Председателят на Общинския съвет Иван Тинков, уведоми присъстващите на сесията за допълнително постъпили докладни записки, които е предоставил на съветниците. Те са:

– Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ;

– Докладна записка относно вземане на решение от ОбС Брезник за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;

– Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Долна Секирна, върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж;

– Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов местен общински път 3-та категория, отклонение от път от републиканската пътна мрежа 2-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ 1-173.1, 73.5 и УПИ 2- 72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, концесионер на находище „Милин камък“ в  землището на град Брезник.

Иван Тинков поясни, че материалите са раздадени предварително на съветниците и разгледани на съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС. От името на комисиите докладва Росен Огнянов – председател на икономическа комисия.

 За мен интерес представляваха три-четири точки от дневния ред, поради това, че касаят по-голям кръг от хора. Става върос за точките: . Докладна записка относно приемане на Приложение 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ ;. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр.Брезник , която е свързана с ликвидацията на стария язовир Брезник; Предложение за пренасочване на финансови средства от § 1098 към § 4214 ; Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов местен общински път 3-та категория, отклонение от път от републиканската пътна мрежа 2-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ 1-173.1, 73.5 и УПИ 2- 72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД. За моя изненада, в хода на заседанието, общинският съветник от БСП и председател на общинската организация на БСП в града Венета Петрова, се опита да предизвика полемика по отчета на председателя на Общинския съвет за свършеното през годината. Опита й, обаче се оказа безуспешен. По време на заседанието, тя задаваше най-много въпроси и се опитваше да контрира Иван Тинков, но трябва да подчертая, че той й отговаряше твърде дипломатично, без да допуска полемика. Така всички точки, залегнали в дневния ред, бяха приети.