Фондация П.У.Л.С.:Трябват незабавни законодателни мерки за защита от домашно насилие

Фондация П.У.Л.С.:Трябват незабавни законодателни мерки за защита от домашно насилие

За незабавни законодателни мерки за защита от домашно насилие настояват Фондация П.У.Л.С.-Перник и „Алианс за защита от насилие основано на пола”. Ясно е, че в условия на пандемия, когато светът се е затворил, домашното физическо и психическо насилие се е увеличило, а по-слабите са поставени пред риск за здравето и живота си.

В свое обръщение,изпратено до медиите,двете организации пишат:

Настояваме за незабавни законодателни мерки за засилена защита на жените и децата срещу насилие!

Настояваме за внасяне и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие!

В началото на тазгодишната кампания срещу насилието срещу жените Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” отправи апел към държавата за признаване и финансова подкрепа на програмите и услугите за пострадалите от насилие като услуги на първа линия и от първа необходимост. Това е още по-неотложно и поради доказаната ескалация на насилието и намалените шансове за подкрепа на пострадалите лица поради пандемията от КОВИД-19.

Ние настояваме и за засилване на мерките за превенция на насилието срещу жени, като се приемат и така необходимите промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и в Наказателния кодекс, подготвени към Министерството на правосъдието и по инициатива на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”. Алиансът и организациите членове на Алианса, които са в основата на приемането на законодателството срещу насилието срещу жените, работят вече няколко години в посока на законови промени за разширяване и засилване на защитата на жените и децата пострадали от домашно насилие.

Законопроектът изработен към Министерство на правосъдието е вече факт от юни месец тази година, след почти две години съвместна работа и с други институции и организации. Особено важни разпоредби, предвидени в този законопроект, са свързани с уредбата на програмите за подкрепа и възстановяване на пострадалите лица, с осигуряване на тяхното финансиране, с разширените гаранции за защита на пострадалите деца, с предвиждането на орган за провеждане на политика в тази област – Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие към Министерски съвет.

Работата по проекта се проведе под компетентното ръководство на Министър Д. Ахладова, като проектът за промени в законодателството е подкрепен и от г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на РБългария, която инициира и подкрепя и важните промени в Наказателния кодекс за засилване на наказателната отговорност за престъпления свързани с домашното насилие.

Нашето очакване беше, че законопроектът ще бъде внесен в 44то Народно събрание поне до края на дните на кампанията срещу насилието срещу жени до 10 декември 2020 година – Световния ден на правата на човека.

За съжаление, това все още не е факт.

Вместо това, сред внесените наскоро законопроекти е този за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от група народни представители на 4 декември 2020 година. Той съдържа разпоредби, които са в противоречие с националните ни и с международните стандарти за правата на детето и предлага отстъпление от защитата на детето срещу насилие, като предвижда превес на интересите на родителите пред сигурността, правата и най-добрия интерес на детето.

Прави впечатление също внесеният на 27 ноември 2020 г. от същата група народни представители Законопроект за трюфелите, в който много подробно и детайлно е разработена правната уредба свързана с този вид ценна гъба. За култивирането, ползването, търговията с трюфели се предвижда да има държавна политика, провеждана от Министерство на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите, като всички държавни органи съдействат за това, както и органите за местно самоуправление. Има изисквания за добива на трюфели, така че последните да не се увреждат и унищожават, както и съответни санкции.

Съгласни сме, че може да се предлага уредба за запазване от увреждане на такова неодушевено нещо като тази ценна гъба, но държим да се отчита и цени сигурността на децата и свободата им от насилие. Не приемаме да се иска отслабване на защитата на децата срещу насилие и незачитане на най-добия им интерес.

Настояваме също да се внесат час по-скоро в Народното събрание измененията в Закона за защита от домашното насилие, който защитава предимно жените и децата пострадали от насилие в близка семейна и партньорска връзка.

Представяме данни за работата на организациите от Алианса за защита от насилие основано на пола за защита на пострадали от насилие лица през 2020 година:

– Брой консултирани пострадали от организациите – членове на АЗНОП – около 2 700 лица включително консултираните на Националната телефонна линия на АЗНОП;

– Брой настанени лица в кризисни центрове за пострадали от домашно насилие и приюти за пострадали от трафик на хора към организациите на АЗНОП – около 234 лица;

– Брой консултирани извършители на насилие от организациите – членове на АЗНОП – 85 лица.