Бюрото по труда в Перник търси 20 лекари, 22 медицински сестри, 20 санитари
Ñòàðà Çàãîðà( 16 þëè 2005)  Ñòàðà Çàãîðà ÐÈÎÊÎÇ (áèâøåòî ÕÅÈ) íàïðàâè 35 ïðîáè, ïî ïîðå÷èåòî íà ð. Òóíäæà, êúäåòî ñà ðàçïîëîæåíè âîäîñíàáäèòåëíèòå êúäåíòè íà Ñòàðà Çàãîðà . Íà ñíèìêàòà: ëàáîðàíòêàòà â õèìè÷åñêàòà ëàáîðàòîðèÿ â ÐÈÎÊÎÑ , Ðàäîñòèíà Ãåîðãèåâà ñðàâíÿâà ïîñëåäíèòå ïðîáè îò âîäîèçòî÷íèöèòå.Ïðåñôîòî ÁÒÀ ñíèìêà: Ñâåòëîçàð Íåäåâ Ä

Бюрото по труда в Перник търси 20 лекари, 22 медицински сестри, 20 санитари

 Трета поредна седмица  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляват, като през изминалата те бяха с още 32 по-малко и достигнаха 129. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработни висшисти остават без промяна- 49. От тях 20 са за лекари и 22 за медицински сестри .

 През изминалата седмица все още бе актуална офертата за работа за 11 машинни оператори ТТМ-ГТЛ, 20 лекари, 20 медицински сестри и 20 санитари за Перник.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, продавач -консултанти, обслужващ погребално бюро, механошлосери, електротехник, електромеханошлосер, машинисти на багер, машинисти на ПСМ/фадрома/, минни инженери,  кранисти, оператори на машини и съоръжения в металургията, пещари на металургични пещи, заварчик, машинни оператори обработка на камъни, ръководител на участък в добивна промишленост, началник производство, пощенски раздавач, педагог, обслужващи магазин, социален работник, пясъкоструйник, бояджии на метални конструкции, фрезист на универсална фреза, стругари на универсален струг, комплектовачи, работници за формоване на хранителни продукти.   

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че и през изминалата седмица те намаляха драстично. Причината затова е, че отпадна търсенето на шивачи и други професии. Намаляването на работните места през зимния период е нормално, с оглед на това, че през този сезон спират голяма част от строителните и сезонните дейности.  В сравнение със същия период на миналата година, предлаганите свободни места са повече. Сред най- търсените кадри в момента са: лекари, медицински сестри, санитари, машинни оператори, машинисти и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 80 свободни места и 49 за безработни висшисти, от които 20 лекари, 22 медицински сестри.