ОИЦ – Перник с ново информационно събитие

Пред повече от 40 участника, представители на местната власт, неправителствени организации, бизнес и др., екипът на Областен информационен център – Перник представи „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“. Събитието, което бе проведено онлайн, бе част от общата кампания на Мрежата от информационни центрове за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г. Инж. Ирена Георгиева – управител на ОИЦ – Перник, представи концепцията за прилагане на новия регионален подход в България през следващия програмен период 2021 – 2027 г. Предвижда се през следващите седем години на принципа на дедукция да се извеждат цели от общото към частното, които индуктивно ще бъдат решавани за постигане на общото благо. Планира се да се финансират интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), насочени към територии с общи характеристики и потенциал за развитие. Фокусът е към комбиниране на различни ресурси за постигане на оптимално реализиране на поставените цели на местно ниво. Основен принцип за постигане на интегрирания териториален подход е реализирането на партньорства между различните заинтересовани страни и участници в социално-икономическия живот на дадена територия. Потенциални участници в такива партньорствата са органи на местната, регионална и държавна власт, НПО, академичната общност, представители на бизнеса и синдикални организации. В процеса на разработване и изпълнение на всяка концепция за ИТИ участващите партньори трябва да са най-малко 3 и не повече от 10. От своя страна самите концепции за ИТИ трябва да отговарят на няколко ключови изисквания: да съдържат поне 2 взаимосвързани и допълващи се проекта; проектите, включени в концепциите, трябва да обхващат различни административни единици от съответния регион за планиране (например общини) и да включват интервенции от различни икономически сектори. Препоръчително е поне един от проектите да бъде с икономическа насоченост, да се изпълнява от икономически оператор/и и/или да води до икономически ползи и резултати за целевата територия. Не на последно място трябва да бъде осигурена максимална публичност и информираност, както и широка обществена подкрепа за предложената концепция. Инж. Иван Искренов – ръководител на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, представи ролята на областните информационни центрове при прилагането на новия подход за планиране. Експертите влизат в звеното по медиация и звеното по публични консултации. От своя страна звеното по медиация има роля при координацията и съдействие за сформирането на партньорство между заинтересованите страни; подпомага комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни кампании и информационни дейности; отговаря за информационната стратегия на регионалния съвет за развитие (РСР); изготвя доклад на всеки 2 месеца (предоставя се за информация и разглеждане на следващото заседание на РСР чрез неговия председател в пет дневен срок от изтичане на съответния двумесечен период). Звеното по публични консултации се предвижда да организира и провежда традиционни и иновативни форми на обществени консултации, представяния, публични събития; да изготвя график и програма за провеждането им; при постъпили предложения за промяна в концепциите, да уведомява партньорствата; да изготвя доклад за резултатите от проведените обществени консултации и оценява степента на обществената подкрепа на всяка една концепция за ИТИ. Областният информационен център – Перник като част от мрежата на 27-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.