Община Радомир е готова с организацията за зимния сезон

Община Радомир е готова с организацията за зимния сезон

Общинският съвет дофинансира СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в града и училищата в селата Дрен и Гълъбник

Кметовете и кметските наместници в селата от община Радомир имат готовност да създадат организация за почистване на улиците в населените места от сняг. В селата е осигурена допълнителна техника от кооперациите, която да помага за почистването през зимния сезон. Ще бъдат осигурени хранителни запаси в магазините на отдалечените селища с трудно достъпни пътища. В магазините, детските и социалните заведения е осигурен и се поддържа минимален запас от хранителни продукти и консерви. Това става ясно от доклад за подготовката на зимен сезон 2020 – 2021 г., внесен от кмета Пламен Алексиев и приет на заседание на Общински съвет – Радомир днес. Пътна полиция е ангажирана да осигури обходни пътища, при наличие на необходимост, осигурена е и пътна маркировка на територията на общината, става ясно още от доклада. Сключени са договори за специализиран превоз на учениците до училищата, а транспортните средства са оборудвани за работа при зимни условия.

В документа се отчита, че е възможно да има затруднен достъп до селата Углярци, Байкалско, Радибош, Николаево, Борнарево и Горна Диканя. Стана ясно още, че е уточнен и списъкът на техниката по фирми и обекти, която да оказва помощ при кризисни ситуации. Осигурено е и финансиране на мероприятията, необходими за извършване на зимна подготовка на населените места в общината. Кметовете и кметските наместници са задължени да извършат и необходимите обезопасителни мероприятия за осигуряване на безопасността на микроязовирите, съвместно с концесионерите.

Общински съвет – Радомир прие още и отчет за състоянието на общинската собственост и нейното управление за периода от ноември миналата година до ноември тази година. Според отчета, публична общинска собственост на делегирани бюджети са ОДК, 6 общински училища и 3 детски градини.  Приходите от отдадените под наем 147 общински жилища са около 45 000 лв. От извършените 32 разпоредителни сделки с общински имоти за периода на отчет, са получени близо 300 000 лв. Общо от приходи от наеми на терени, жилища, земеделска земя са получени 275 283 лв., а от разпоредителните сделки – 293 001 лв., или общо 568 285 лв.

Местните парламентаристи приеха и промени в бюджета, като разходите за местни дейности се намаляват  с 44 000 лв, от които 40 000 лв. от „Други дейности  по културата“ и 4 000 лв. от „Разходи по лихви“.  Завишава се планът за разходната част на бюджета  с 27 285 лв., в частта му за делегирани от държавата дейности. С тези 27 285 лв. се дофинансират СУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Радомир – с 3 116 лв., ОУ “Христо Ботев” в село Дрен – с 11 587 лв., а за ОУ “Христо Ботев” в село Гълъбник отиват допълнително 12 582 лв. С 16 715 лв. се завишава разходната част за функция „Общи държавни служби“. В дейността “Общинска администрация” са предвидени 880 лв. повече за помощи на лица, отпускани по решение на общински съвет, а икономията от средства за помощи за абитуриенти с отличен успех в размер на 1900 лв., ще бъде пренасочена за помощи на нуждаещи се от лечение граждани, като издръжката в същата дейност се увеличи с 14 835 лв. В дейността “Общински съвет” промяната е в размер на 1000 лв и е свързана с възнаграждения и осигурителни вноски на персонал по извънтрудови взаимоотношения.

С решение на общинския съвет, дейността по предоставяне на топъл обяд, която ще се реализира от Община Радомир по целева програма “Обществени трапезарии” от Фонд “Социална закрила”, беше определена като местна дейност, която не се финансира като делегирана от държавата дейност.

Кметът Пламен Алексиев оттегли докладна записка за промяна в статута на общинска собственост от публична в частна, на имот, находящ се в местността “Голо бърдо”. Общинският съвет ще разгледа промяната по Наредбата за общинската собственост на свое заседание следващата седмица. Намерението на общината е тези терени да се използват за продажба, с цел собствени приходи от бъдещи инвестиционни намерения.

На заседанието бяха приети и докладни, касаещи продажба на имоти общинска недвижима собственост.