Предстои обществено обсъждане и на парите за боклука в община Перник

Предстои обществено обсъждане и на парите за боклука в община Перник

Във връзка с предстоящо приемане на „План-сметка за разходите през 2021г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Община Перник“  от Общински съвет –Перник, кметът  на Община Перник кани всички заинтересовани лица да присъстват на  организираното  обществено  обсъждане,  което  ще  се  проведе  на 14.12.2020г./понеделник/ от 11:00ч. в Зала „Панорама“.

Общественото  обсъждане  се  организира  с  цел  физическите  и юридическите лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането  на  чистотата  на  територията  на  Община  Перник  за  2021г.  и  да предоставят  своето  мнение,  предложения  или  становища  по  предложената    от Община Перник План-сметка и предложеното изменение на размера на ТБО за2021г., въз основа на които Общински съвет Перник да вземе решение.

Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за гр. Перник и всички населени места от Община Перник включва необходимите разходи по дейности за услугите по 62, от ЗМДТ, както следва:

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на

масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците;

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Икономическата обосновка на План-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и размера на ТБО са

разработени съгласно действащата нормативна уредба.

На заинтересованите лица и техните организации се осигурява право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт във всеки работен ден от 08ч. до 17ч. в сградата на Община Перник, входа на деловодството, гише № 7 на дирекция МДТ.

 Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ мнения, становища и предложения могат да се подават до 17:00ч. на 13.12.2020г. на официалния имейл адрес на Община Перник – obshtina@pernik.bg или до 17:00ч. на 11.12.2020г. в деловодството на Община Перник.