Приключи читалищен проект „Давам ти дъгата за наследство“

Приключи читалищен проект „Давам ти дъгата за наследство“

Проектът  „Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“ акцентира върху вече традиционно културно събитие в Перник – Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  и изложби за представяне на резултатите от лятната академия. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2020 година.  Това е шестото поредно издание на лятната академия. В него за участие бяха привлечени двама ключови партньори – НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. В лятната академия участие взеха двайсет и четирима възпитаници на двете учебни заведения, професионално изучаващи приложни и изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. Реализирани бяха сновните дейности по проекта – едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в две изложби пред широк кръг публики. За разлика от предходното, настоящото издание на академията даде възможност за по-продължителна творческа работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скулптура. Това е нов момент в работата на академията, в която досега всички участници работеха едновременно и в трите направления. Новият подход има за цел да усъвършенства уменията на участниците в съответните направления за усвояване на нови професионални учения и постигане на по-високи творчески резултати

Проектът „VІ Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“ е резултат на публично партньорство, в което тази година освен НГПИ „Св. Лука“ бе привлечен нов партньор – НУИИ „Илия Петров“.

В творческата работа по проекта се предвиждаше в трите направления да участват равен брой ученици от двете училища. Епидемичната обстановка не позволи смесване на учениците в отделни групи и след консултации с партньорите бе взето решение занятията в два от класовете – по живопис и графика да се проведат само и единствено с ученици от НГПИ „Св. Лука“ в сградата на учебното заведение. Занятията в класа по скулптура бяха организирани само с възпитаници на НУИИ „Илия Петров“ в сградата на учебното заведение.

Финансирането се осъществи в рамките на одобреното по бюджета на проекта от страна на МК в размер на 4795,00 лева, който е изпълнен на 100%. По пера финансовите операции са разписани в раздел „ФИНАНСОВ ОТЧЕТ“

Графикът на дейностите бе изпълнен при максимално спазване на предвидените в проекта срокове:

ІХ – ХІ 2020 – Управление на проекта: сформиране на екипи; закупуване на материали; сключване на договори; дейности по информираност и публичност; отчети по проекта.

21 – 27 ІХ 2020 – Творчески ателиета по живопис, графика и скулптура.

05 Х – 25 ХІ 2020 – Изложба в галерия „При кмета“ в град Перник

26 Х – продължаващо – Виртуална изложба

16 ХІ 2019 – Представяне на резултатите от проекта

От читалището информират, че са реализирани всички предвидени дейности съгласно предварителния график: Творчески ателиета по живопис, графика и скулптура; Експониране на творбите от пленера в изложба в град Перник; Експониране на творбите от пленера във виртуална изложба (Поради усложнената епидемична обстановка втората изложбе бе организирана, чрез он-лайн представяне); Представяне на резултатите от проекта.

Изпълнени са и основните цели на проекта. Повиши се значително нивото на Лятната академия и се направи поредна сериозна крачка в процеса на утвърждаването й като авторитетен форум от регионално на национално ниво

Повиши се нивото на творческите умения на участниците в академията в конкурентна среда.

Придобити са нови творчески умения от участниците в академията.

Професионално са представени произведенията на младите творци – резултат от новите им творческите умения.

В условията на пандемия максимално ефективно бе популяризирана инициативата сред широк кръг публики.

Привлечен бе нов партньор

Постигнати са очакваните резултати резултати:

Повишено ниво на форума Лятна академия, утвърден в значителна степен авторитет на Академията от регионално на национално ниво, което да способства и подпомогне в следващите години развитието му на международно ниво.

Повишено в степен ниво на творческите умения от участниците в академията в резултат от работата им в конкурентна среда .

Придобити нови творчески умения от участниците в академията.

Професионално представени произведения на младите творци – резултат от новите им творческите умения.

Популяризирано в степен на регионално събитие на Лятната академия сред широк кръг публики.

Привлечени са нови участници и партньори.