Община Трън прие Наредба за реда и условията за отглеждане на животни

Община Трън прие Наредба за реда и условията за отглеждане на животни

Общинският съвет в Трън прие Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Трън на последното си заседание.

 Целта, според кмета на общината Цветислава Цветкова,  е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството в синхрон с опазване на околната среда и здравето на хората и животните в общината. На 26 август 2020 г общинската администрация стартира процедура по обществено обсъждане на изготвения проект на наредбата. На интернет страницата на общината на 28.08.2020г. бяха публикувани: заповед, обявление, покана, мотиви, частична оценка на въздействието и проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Трън. Предоставена бе възможност  в 30 дневен срок от публикуването на документа  граждани и юридически лица да представят своите становища, предложения и възражения по проекта и другите документи, предоставени за обсъждане. По информация на кмета на пограничната община, до изтичането на срока за обсъждане на проекта на наредбата-  01.10.2020г.,  предложения и становища не са постъпили в деловодството или на и-мейла на Община Трън. На проведеното на  2.10.2020г публично обсъждане на проекта на Наредбата присъстваха: председателят на Общинския съвет, зам. кметове, кметски наместници, служители на общинската администрация и общинското предприятие, граждани, за което е съставен протокол.  Тази Наредба урежда осъществяването на контрол върху санитарно – хигиенното състояние в населените места и регламентира промишленото и отглеждането за лични нужди на селскостопански животни. Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци. Най-важното, с въвеждането на тази наредба е осъществяването на контрол върху санитарно – хигиенното състояние в населените места, в съответствие със Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Контролът се състои в:

1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства;

2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;

3. Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански животни;

4. Спазване на санитарно – хигиенните изисквания, определени в държавните нормативни актове;

5. Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;

6. Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в Община Трън.

Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трън, както и взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и институциите, имащи отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени животновъдни ферми.

В наредбата са предвидени и санкции, при неспазването на посочените изисквания.