Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „УНИКО ГРУП“ ЕООД – WWW.DNESIUTRE.BG

 

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Потребителя и „Унико Груп“ ЕООД, с който Потребителят получава правото да използва безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу. Общите условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Унико Груп“ ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата www.dnesiutre.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на „Унико Груп“ ЕООД – www.dnesiutre.bg.

 

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия са използвани в следното значение:

„Дружество“ – означава Унико Груп ЕООД – дружество, регистрирано съгласно българското законодателство със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Сливница“ № 141-143, ет.2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания под ЕИК 131572491.

„Потребител“ – означава всяко физическо и/или юридическо лице, което използва сайта на „Унико Груп“ ЕООД.

„Сайт” – означава www.dnesiutre.bg ;

„Интернет страница“ – по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

„Услуга/и“ – включва/ат една или повече услуги на сайта както следва:

– достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/данни на сайта;

– коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– споделяне на новини и материали от сайта в социалните мрежи.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят на Сайта декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Сайтът не отговоря за вреди, евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги. Сайтът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците му, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски, интелектуални или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в Сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Сайтът има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява Потребителите за това.

Сайтът има право по свое усмотрение да прекрати предоставянето или временно да ограничи достъпа до част или всички Услуги за всички или само за определени Потребители.

Сайтът има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен Потребител и без право на преразглеждане.

Сайтът има право да събира и използва информацията, предоставена от Потребителя, когато същият използва Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, ник нейм (прякор), както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при ползване на услугите на Сайта. Дружеството е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да ползва Услугите на Сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно данните си (там, където е необходимо) като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез Услугите на Сайта.

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Потребителят се съгласява с това, че информацията, която публикува, е публично достояние и може да бъде използвана за целите на рекламата, както и за целите на социологически и статистически проучвания и анализи.

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Сайта Услуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

При нарушаване на задължение по предходната алинея Сайтът има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя нарушител.

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от Потребителя, представляват обект на авторско право и интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на Сайта.

Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на Сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено без изрично писмено разрешение на Дружеството, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

6. ОТГОВОРНОСТИ

Дружеството полага всички усилия да поддържа на Сайта вярна и актуална информация, но това не изключва възможността от възникване на обективни несъответствия или пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Потребителите приемат и се съгласяват, че нито Сайтът, нито Дружеството не носят отговорност за непредоставяне на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

 

7. ФОРСМАЖОР

Сайтът и/или Дружеството не носи отговорност за временно прекъсване и/или непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта / Дружеството, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството не носи отговорност за:

  • субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта;
  • информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които Сайтът прави препратки;

Дружеството не носи отговорност за забавено, частично или пълно неизпълнение на Услугите, породено пряко или косвено от събитие извън контрола на Дружеството, включително неизпълнение от страна на Потребител на някое от предвидените тук задължения.

Отговорността на Дружеството по отношение на претенции за загуби, вреди или разходи, независимо от техния характер и причината за възникването им, при никакви обстоятелства няма да надвишава 1 000 (хиляда) български лева.

Дружеството не носи никаква отговорност за косвени или следствени загуби, включително и без ограничение, загуба на печалба, загуба на бизнес, пропуснати ползи, загуба на репутация и разходи за връщане на продукта. Дружеството, също така, няма да носи никаква отговорност за каквито и да загуби, вреди или разходи, породени от претенции на трета страна (включително, но не само, претенции за качеството на продукт) и които може да бъдат понесени от Потребител.

В случай на каквато и да е претенция, Потребителят е длъжен да изпрати писмено известие на Дружеството за това в рамките на 30 дни от разкриването на фактите, за които се твърди, че обосновават такава претенция, като във всички случаи, отговорността на Дружеството за всички претенции за загуби, вреди или разходи се погасява окончателно, освен ако не е заведено дело в рамките на една година, считано от:

(а)        датата на изпълнение от страна на Дружеството на Услугата, породила претенцията; или

(б)        датата, на която Услугата е трябвало да бъде изпълнена в случай на твърдяно неизпълнение.

Дружеството има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите на Сайта. Потребителят гарантира, предпазва и обезщетява Дружеството, неговите ръководители, служители, агенти или подизпълнители срещу и за всички претенции (фактически или възможни) на трета страна за загуби, вреди или разходи, независимо от характера и причината за пораждането им, включително и за всички съдебни разходи и свързани разноски, които се отнасят до изпълнението, претендирано изпълнение или неизпълнение на някоя от Услугите.

Ако за някоя или повече от разпоредбите на тези Общи условия бъде установено, че са незаконни или неизпълними по какъвто и да е начин, валидността, законността и изпълнимостта на останалите разпоредби по никакъв начин няма да бъдат повлияни или накърнени от това.

Дружеството си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и всички други правила и общи условия, като своевременно публикува тези промени в Сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Освен ако изрично не е договорено друго, всички спорове, породени от или във връзка с договорните отношения, предвидени в този документ, ще се уреждат от българското материално право, като се изключват всички правила по отношение на колизията на правни норми, и ще бъдат уреждани окончателно от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в гр. София, който решава спора по реда на своя Правилник. Арбитражното производство се води в гр. София (България) на български език. Решението на Арбитражния съд е окончателно и обвързващо за страните.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 1 февруари 2015 година.