По-малко деца в детските градини в Пернишко

По-малко деца в детските градини в Пернишко

3 515 деца са записани в детските градини през учебната 2018/2019 или с 1.9% по-малко в сравнение с предходната година.Това сочат данните от изследване на образователните институции в област Перник за настоящата учебна година, направено от териториалната статистика.

През учебната 2018/2019 г. броят на самостоятелните детските градини в област Перник е 22 и остава без промяна в сравнение с 2017/2018 учебна година.                            

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2018/2019 година е 87.0%, или с 1.2 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 160. За  община Перник този брой е 182, за община Радомир – 172, а за останалите общини е по-малък – Брезник (152), Трън (81), Земен (22), Ковачевци (15).

Средният брой деца, формиращи една група е 25, като в община Брезник този брой е 30, в община Трън – 27, в община Радомир – 26, в община Перник – 25,  в община Земен – 22 и в община Ковачевци -15.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 307, и в сравнение с предходната учебна година намалява с 3 души, или с 1.0%. Детските учители са 287, или 93.5% от педагогическия персонал. 78.2% от персонала е ангажиран в детските градини на община Перник.