РЗИ-Перник не откри бактерии в питейната вода  в областта!
Чешми от Бриз 95

РЗИ-Перник не откри бактерии в питейната вода в областта!

Никакви отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9, не установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 01.04.2019 г. – 14.04.2019  г. на територията на област Перник.

През този период  са извършени 17 изследвания. Изследвани са 16 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) . Всички проби отговарят на изискванията на Наредба №9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  Изследвани са 3 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) . При тях не са констатирани отклонения от изискванията на Наредба №9 на МЗ закачеството на водата. Изследвани са проби питейна вода при консуматорите от ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг, група А. При тях също не са установени отклонения от изискванията на Наредба №9.  Изследвани са 2 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) . И двете отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата. Изследвана е 1 проба от питейна вода от обществени минерални водоизточници. Тя отговаря на изискванията на Наредба №9.  

От РЗИ уверяват, че връчените предписания за периода 01.04 – 14.04.2019 г. са изпълнени. Снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън, продължава да

 се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.