Община Трън организира обществено обсъждане на проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън

Община Трън организира обществено обсъждане на проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън

Община Трън организира вчера обществено обсъждане на проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън.  На обсъждането присъстваха кметът на Община Трън, председателят на Общинския съвет, заместник – кметовете, началникът на РУП- Трън, началникът на РСПБЗН Трън, представител на РЗИ- Перник, кметове на кметства и кметски наместници, служители на администрацията, граждани.

Секретарят на Община Трън Станислава Алексиева представи в резюме проекта на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън като подчерта, че причината, инициирала разработването на нова наредба е протест на Окръжна прокуратура Перник, с който се атакува разпоредбата на чл.3, ал.3 от действащата към момента наредба. Образувано административно  дело в Административен съд Перник. Също така е направено предложение от членове на Общинската комисия по обществен ред и сигурност за актуализация на наредбата, касаеща размера на предвидените санкции и оправомощаване на служители на РСПБЗН, които да контролират прилагането на наредбата. Предложеният проект на Наредба е разработен във връзка с чл.44, ал.1,т. 4 от ЗМСМА и в съответствие с националното законодателство, регламентиращо опазването на обществения ред. В указания 30 дневен срок не са постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица в деловодството или на и-мейла на Община Трън.

По време на общественото обсъждане на проекта на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън не постъпиха.