Административният съд с високи резултати през 2018 година

Административният съд с високи резултати през 2018 година

През 2018 г. постигнатите от Административен съд – Перник резултати затвърждават позициите на съда като съдебен орган, който правораздава бързо и качествено, въпреки високата му натовареност.  За това говорят данните, изнесени на вчерашното отчетно събрание на институцията.

През 2018 г. са разгледани 848 броя дела, от които 503 броя първоинстанционни административни дела и 345 броя касационни дела. Увеличава се броят на делата, с които се обжалват подзаконови нормативни актове на общинските съвети и общините в съдебен окръг Перник. Трайна е тенденцията за увеличаване постъпленията на искове по АПК. Запазва се броя на разглежданите дела с предмет – Закон за устройство на територията, Закон за общинската собственост и Закон за държавната собственост, Закон за местното самоуправление и местната администрация. В същото време намаляват делата по Закона за държавния служител и Закона за МВР.

Делата се образуват в деня на постъпването им или най – късно на следващия ден и се разпределят чрез web-базирания Централизиран софтуер за разпределение на делата.

През отчетния период са свършени общо 697 броя дела, като  88 % от свършените дела са приключени в тримесечен срок, с което е запазена тенденция между 80 % и 90 % от делата за разглеждане през календарната година да приключват в тримесечен срок.  Съдебните актове се изготвят в едномесечен срок.

Качеството на съдебните актове, постановявани от съдиите в Административен съд – Перник е на традиционно високо ниво. През 2018 г. от върнатите от касационна проверка пред ВАС обжалвани и протестирани съдебни актове – 82% процента са потвърдени, което отново показва, че бързото правораздаване не е за сметка на качеството и не се влияе от високата натовареност на съдиите от Административен съд – Перник.

 През 2018 г. действителната натовареност на съдиите, при отчитане броя реално отработени човекомесеци, е 23.56 спрямо дела за разглеждане и 19.36 спрямо свършени дела. Това отрежда на Административен съд – Перник място по натовареност сред първите пет от административните съдилища. Предпоставка за това е запазилата се и през 2018 година тенденция за нарастване на постъпленията, т.е. по – високия брой дела за разглеждане, както и  обстоятелството, че и през отчетната година в Административен съд – Перник  са правораздавали само трима съдии.

Постигнатите добри резултати по качество и бързина на правораздаване през отчетния период се дължат на високата професионална подготовка, изрядната организация и отговорност при изпълнение на служебните задължения, както на съдиите, така и на всички сл