Община Перник с амбиция да създаде модел за патронажни грижи

Община Перник с амбиция да създаде модел за патронажни грижи

На извънредно заседание вчера местните законотворци дадоха съгласието си кметът на Община Перник да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Специфичната цел на операцията е да изгради модел за патронажни грижи. Обхватът на дейностите, които ще бъдат изпълнявани като изискване в проектното предложение включват – предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица, предоставяне на психологическа подкрепа и консултация , обучение и супер визия на нает за целта персонал, се казва в докладната записка на кмета д-р Вяра Церовска.

Целевата група по процедурата обхваща нуждаещи се възрастни хора над 65 годи. С ограничения или невъзможност за самообслужване , хора с увреждания и техните семейства, служители на организации и институции, ангажирани с процесите не деинституционализация .Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще е за период не по-малко от 12 месеца.

Индикативният брой представители на целевите групи е 260 потребители, като на всеки от тях ще бъдат оказвани услуги до 2 часа дневно.

За бъдещия Център по патронажни грижи е предвидено помещение  в кв.Твърди ливади. Ще бъде закупено и транспортно средство.