Реализирането на европроект за 5.5 милиона лева ще подобри водоснабдяването на Брезник и още пет села

Реализирането на европроект за 5.5 милиона лева ще подобри водоснабдяването на Брезник и още пет села

Допълнителни водни количества за град Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци ще бъдат осигурени след реализацията на проект за подобряване на водоснабдяването. С предстоящия ремонт ще бъде изцяло разрешен и проблемът с недостига на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.

Проектът на общинската администрация в Брезник цели ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи на територията на общината. В тази връзка на 8.01.2019 г. е подписан договор за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Европейския съюз. Стойността на субсидията е 5 433 785,21 лева без ДДС.

За да кандидатства за европейските средства, Община Брезник е имала нужда от скъп и сложен работен проект, който много трудно може да си позволи да изготви самостоятелно. Затова експертите на „ТрейсРисорсиз“ ЕООД са подготвили необходимите документи и са ги предоставили безплатно на Община Брезник. Фирмата е дъщерно дружество на една от най-големите компании в минния бранш – „Асарел-Медет“ АД. В Брезник тя разработва находище за добив на златно-сребърни руди. Даренията, които инвеститорът традиционно прави, са в изпълнение на неговата социална отговорност към общностите, на чиято територия работи.

„Още в началото на работата ни в Брезник поехме ангажимент да допринасяме за устойчивото развитие на региона и го правим“, съобщават от „ТрейсРисорсиз“. Дарението от фирмата за подобряване на водоснабдяването е направено през 2016 година и е на стойност близо 31 хиляди лева. Този жест допринася три години по-късно общината да привлече средства от Европа на стойност близо 5,5 милиона лева.

След като Брезник получава безплатен работен проект и всички свързани с ползването на водата разрешителни, местната администрация кандидатства за финансиране по европейски програми. При първата възможна процедура за набиране на проекти, Община Брезник подава документи и печели договор по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Това е третото дарение на инвеститора, свързано с ефективното използване на водния ресурс в района. През септември 2015 година фирмата дари необходимата документация за въвеждането в експлоатация на кладенците в село Гърло, въз основа на която е получено разрешение за ползването им за питейно-битови нужди. По същото време „ТрейсРисорсиз“ финансира реконструкция на водопровода на минерален извор „Желязната вода“. Проектът е изпълнен от Община Брезник,но подготвен и предоставен безвъзмездно от специалистите в компанията.

Освен проектите за водоснабдяването, от 2017 година насам всяка година Община Брезник получава от фирмата дарение в размер на 50 000 лева. Половината от тази сума всяка година се използва за реализиране на инфраструктурни проекти в Брезник, а останалите средства са насочени към проекти в областта на образованието, културата, спорта и други.