252 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

252 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

 88 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на областта е извършила през февруари Дирекция „Инспекция по труда” в Перник. Най-много са извършените проверки -22 са извършени с цел контрол на изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нередности. По повод постъпили сигнали на граждани са извършени 9 проверки. 3 от проверките са по искане на работодатели за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни дейности, 3 са по искане по чл. 327, 2 са по искане на НОИ, 2 по инициатива на НАП, 2 са за извършване на периодичен контрол и други.

В резултат на извършените проверки са констатирани 252 нарушения на трудовото законодателство в страната. От тях 126 са нарушения по спазването на изискванията за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и 126 от нарушенията са по трудови правоотношения.

През изминалия месец трудовите инспектори са съставили 6 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са актовете за нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения- 4 и 2 са за нарушаване на нормите за осигуряване на здравословни и  безопасни условия на труд.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда” Перник за свършената работа през февруари показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това се отнася за работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, навременно заплащане на положения труд, а също така и на нарушенията, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. В резултат на извършения контрол се наблюдава значително намаляване на случаите на работа без трудов договор, полагане на извънреден труд над законоустановеното и ненавременното му заплащане.