Минипарламентът на Трън ще решава съдбата на партньорството си с Община Земен по ОП”Развитие на човешките ресурси”

Минипарламентът на Трън ще решава съдбата на партньорството си с Община Земен по ОП”Развитие на човешките ресурси”

Партньорството на Община Трън с Община Земен с проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е една от осемнадесетте точки, включени в дневния ред на утрешната сесия на Общинския съвет в Трън. Местните законотворци на пограничната община ще трябва да приемат три важни наредби: за разпореждане с общинско имущество; за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи; за управление на общинските пътища. На обсъждане на утрешната сесия ще бъде поставена актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на община Трън за 2019 година. Общинският съвет ще трябва да даде съгласието си за предоставяне на имотис начин на трайно ползванеполски пътища, които попадат в масиви за ползване, по реда на чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. На това заседание предстои да бъде приет анализът на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 година.