Над 32 милиона е бюджетът за образованието в община Перник

Над 32 милиона е бюджетът за образованието в община Перник

32 245 798 лева е размерът на бюджета във функция образование на Община Перник за 2019 г. Това стана ясно на работна среща , в която взеха участие зам.-кметът Севделина Ковачева, кметът на кв. „Изток“ Емил Костадинов, директори на учебни заведения и детски градини, представители на общинската администрация. Формулите за разпределение на средствата получени по стандарти за всяка дейност между училищата и детските градини се утвърждават след обсъждане с директорите на общинските училища и детски градини. „През 2019 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците ще продължат да се финансират по стандарти за дете/ученик, стандарти за група /паралелка и стандарти за институция“, коментира Севделина Ковачева.  По думите на зам.-кмета бюджетът на функция „Образование“ за 2019 г. е в размер на 32 245 798 лв., в това число: държавно делегирани дейности – 27 069 606 лв., дофинансиране от местни приходи – 610 000 лв., местни дейности /издръжка на ДГ/ – 1 980 000 лв. и капиталови разходи – 1 756 237 лв. „В сравнение с 2018 г. средствата за функция „Образование“ са увеличени с 4 898 709 лв., а за периода 2014 – 2019 година ръстът на средствата е 63, 34 %.“, посочи Ковачева. Относителният дял на бюджета на функция „Образование“ в общия бюджет на община Перник е 49,05 %. Размерът на стандартите за финансиране е увеличен средно с 17,5 % и средствата са насочени изцяло за увеличение на основните работни заплати на педагогическия персонал с 20 % и на непедагогическия с 10 %. „И през 2019 година приоритет в политиката на кметския екип ще бъде подобряването на материалната база на образователната инфраструктура“, подчерта Севделина Ковачева. Тя допълни още, че с настъпилите промени в Нормативната уредба се предвижда финансиране на извънкласните дейности чрез стандарт за институция и станадарт за дете/ученик, ангажиран в извънкласна дейност.