Община Трън насрочи обществено обсъждане на три наредби

Община Трън насрочи обществено обсъждане на три наредби

 Обществено обсъждане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности , рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи  и Наредбата за управление на общинските пътища организира Община Трън тази седмица. Обсъждането на Наредбата за разпореждане д общинско имущество ще се състои на 20 февруари от 10.00ч. Обсъждането на Наредбата за разполагането на преместваемите обекти е насрочена също за 22 февруари, но от 11.00ч., а обсъждането на Наредбата за управление на общинските пътища ще бъде на 22 февруари от 11.00ч.

Наредбата за общинските пътища е от 2005 г. Поради протеста на Окръжна прокуратура, че не е спазено изискването на Закона за нормативните актове и поради необходимостта от нейното привеждане съобразно настъпилите промени, е актуализирана. Останалите две нареди също са актуализирани, с оглед настъпилите промени в нормативната уредба на страната.