Водната асоциация в Перник одобри Регионалното прединвестиционно проучване за най-големия воден проект в региона

Водната асоциация в Перник одобри Регионалното прединвестиционно проучване за най-големия воден проект в региона

  Асоциацията по ВиК (АВиК) в Перник проведе редовно заседание на Общото събрание,  водено от областния управител и негов председател Ирена Соколова. Основната точка в дневния ред на заседанието бе одобряването на Регионалното прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД Перник.

„Днес даваме съгласие за реализирането на най-мащабния проект в област Перник. Изграждането в цялост на нова и модерна ВиК инфраструктура на територията на общините Перник и Радомир с пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) Батановци, ще промени качествено живота ни. Заедно с това предвиждаме по-големи инвестиции за обновяването и реконструкцията на ВиК системите и съоръженията в останалите общини, които не попадат в обхвата на водния цикъл. Сумите са съответно: община Брезник – 44 301 лв., Земен – 16 435 лв, Ковачевци – 5 400 лв, Трън – 34 541 лв. Надявам се, че общата промяна ще доведе до обезпечаване на населението на територията на областта с достатъчно количество вода с добро качество, намаляване на загубите й, намаляване на авариите в системата, както и прецизност на цената й“, акцентира губернаторът.

Общата стойност на предвидения проект за воден цикъл в общините Перник и Радомир възлиза на сумата от 106 179 839 лв. Съфинансираното участие от страна на „В и К“ ООД Перник е в размер на 8 806 787 лв., а собственият принос ще се осигурява поетапно, пропорционално на извършените разходи съгласно възприетия към момента подход и публикуваното Ръководство за управление на проекти по Оперативна програма «Околна среда» (ОПОС) 2014 – 2020.

Управляващият орган на ОПОС е публикувал покана за подаване на проектните предложения към В и К оператора, с крайна дата за приемане на предложенията до 23 април тази година. Крайният срок за допустимост на разходите, т.е реконструкция и изграждане по ОПОС, е декември 2023 г. Максималният срок за изпълнение на проекта е 54 месеца, от които 49 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Инвестиционното намерение предвижда извършване на реконструкция на водопроводната мрежа в Перник, както и разширение и реконструкция на канализационната мрежа в града.

В град Радомир ще бъде реконструирана водопроводна мрежа, ще се разшири и реконструира канализационната мрежа. Водопроводната и канализационна мрежа ще бъдат обновени и в кв. „Върба” на града.

Рехабилитирана ще бъде и ПСОВ Батановци, което ще подобри показателите за качество на водите на река Струма.

В дневния ред на събранието бяха гласувани още: годишен финансов отчет на АвиК и отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2018 г., приемане на годишен отчет за дейността на АвиК, както и нейният бюджет за текущата година.