През 2019 година ще работим за стабилни местни приходи,каза кметът на Перник

През 2019 година ще работим за стабилни местни приходи,каза кметът на Перник

На заседанието на пернишкия минипарламент вчера основна тема на бурни дебати бе естествено новия общински бюджет за 2019 година.

„Община Перник е една от общините в лошо финансово състояние и изпълняваща план за финансово оздравяване. Основната цел на проекта на бюджета за 2019 г. е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения,  недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи.

Проектът на бюджета на Община Перник за 2019 г., с преходни остатъци, е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв.-държавни приходи и 28 625 285 лв.- местни приходи. През 2019 г. от бюджета на  Община Перник са определени 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности. Инвестиционната програма на Общината за 2019 г. е в размер на 49 512 017 лева” се казва в резямето на градоначалника д-р Вяра Церовска относно основният финансов закон на общината.

Тя припомни и основните приоритети в него. Тази година един от най-важните ще е образованието. Увеличават се заплатите в училищата, както и дофинансирането на функцията. Планираните за 2019 година средства са в размер на 30 320 479 лв.

Градоначалникът припомни, че се увеличават основните заплати в здравеопазването, като основната сестринска заплата става 620 лв. Повече пари ще има за Профилакториума. Предоставят се  11 000 лв. за закупуване на стерилизатор за очно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение «Рахила Ангелова».

„Предоставяме 300 000 лв. за спортни дейности и подпомагане на спортните клубове;

Увеличаваме средствата за капиталови обекти с 2 300 000 лв.   Очакваме и финансиране по Европейски програми и други финансови източници. Продължаваме да подпомагаме дейността на Съюза на инвалидите  и Клубовете на пенсионерите. Съфинансираме изпълнението на основния проект от Инвестиционната програма на Общината- Интегриран градски транспорт с 2 137 000 лв. за 2019 година” подчерта още кметът на общината.

Тя поясни още, че след корекциите, направени от Министерство на финансите, изпълнявайки отново разпоредби на Закона за публичните финанси, няма да се променят философията и приоритетите в така предложения и публично обсъден бюджет. 

„От приложените справки бяхме планирали погасяване на безлихвен заем в размер на 3 000 000 лв. След получаване на писмото от Министерство на финансите става ясно, че погасяването на безлихвения заем ще се осъществи с трансферите, определени със  Закона за държавния бюджет на Република България. В този случай се освобождават собствени средства, с които Община Перник ще финансира дейностите, които беше планирала да финансира с трансферите от Министерство на финансите. Бюджетът на Община Перник е съгласуван с Министерство на финансите, за което сме ви информирали.

В заключение искам да кажа, че започнахме изпълнението на оздравителната програма с 22 256 982 лв. просрочени задължения. В момента просрочените задължения са 9 824 790 лв. За две годишния период от изпълнението сме погасили 12 432 192 лв., натрупани в предишни управления на Община Перник. Друг показател по чл.94 от Закона за публичните финанси, който успяхме да приведем в съответствие с ограниченията му, е поети ангажименти за разходи – в началото на изпълнението на оздравителната програма. Поетите ангажименти  бяха 32 772 385 лв., в момента те са в рамките на ограниченията на Закона и са 20 445 277 лв. Друг показател, чието изпълнение надвишаваше допустимия процент, спрямо отчетените разходи, са налични задължения за разходи, които към 01.01.2017 г. бяха 16 287 368 лв., в края на 2018 г. са едва 10 368 301 лв. Цялата информация, която поднасям говори за изпълнение на поети ангажименти към Министерство на финансите. На всички е ясно, че в рамките на двугодишен период няма как всички показатели, които следи Министерство на финансите и са определящи за финансовата стабилност на една община, да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси, при наследството, което получих в началото на моя мандат.  Достойно е да се отчете напредъкът, който Общината видимо показва, и е редно да се спре спекулацията, че Община Перник нарушава разпоредби на Закона” каза още Вяра Церовска.