Старопланинските поделения на ЮЗДП в Рибарица и Черни Вит се обединяват с „ДГС Тетевен”

Старопланинските поделения на ЮЗДП в Рибарица и Черни Вит се обединяват с „ДГС Тетевен”

 От 1 февруари т.г. държавните горски стопанства в Рибарица и Черни Вит престават да съществуват като самостоятелни поделения на ЮЗДП, а дейността им преминава за управление към съседното „ДГС Тетевен” със седалище в едноименния град. Обединяването е с цел оптимизиране на разходите, подобряване на организацията на работа и постигане на по-добри икономически резултати от дейността. Преструктурирането се налага и поради малкия дял на горските територии – държавна собственост, управлявани до момента от трите стопанства, регистрирани на територията на една община.

С промяната общо 16 008 хектара държавни гори в землищата на 24 населени места в старопланинската част на предприятието вече ще се стопанисват от окрупненото „ДГС Тетевен”. Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е в размер на 26 360 куб. метра лежаща маса.

Преструктурирането няма да доведе до съкращаване на работници и служители.