Бюджет 2019 трябва да приеме пернишкият ОбС

Бюджет 2019 трябва да приеме пернишкият ОбС

За четвъртък е насрочено редовното заседание на пернишкия минипарламент, в дневния ред на което е включена докладната, с която градоначалникът д-р Вяра Церовска предлага за разглеждане и приемане на основния финансов закон на общината за тази година – бюджет 2019. Както стана ясно на проведеното неотдавна обществено обсъждане, проектът за 2019 с преходни остатъци е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв. – държавни приходи и 28 625 285 лв.- местни приходи. През 2019 г. от бюджета на Община Перник са определени 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности. По думите на кмета Инвестиционната програма на Общината за тази година е в размер на 48 951 233 лв., от които 592 800лв. са целеви средства, 5 163 408 лв. са планирани със собствени средства и 43 195 025 лв. ще се финансират с други източници.

„През тази година сме се възползвали от предоставената възможност, съгласно чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България да трансформираме част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. За целта сме определили средства в размер на 600 000 лв“, сподели на обсъждането Вяра Церовска.

Друга не по-малко важна за жителите на общината докладна, е свързана с промени в наредбата за местните данъци и такси. Както вече стана ясно, размерът на такса смет и данък недвижими имоти за перничани остават непроменени. За сметосъбиране, сметоизвозване и притежавани имоти гражданите на Община Перник ще плащат същите данъци, както миналата година.  Намаляване на ставките в имуществения компонент на данъка за превозни средства до допустимия от закона минимум, се предлага още с наредбата. Решението е продиктувано от желанието гражданите да не почувстват прекомерно тежестта на промените в националното данъчно законодателство, каза заместник-кметът Денислав Захариев на проведеното обществено обсъждане на документа.

В проектонаредбата Община Перник залага минимално допустимите от закона ставки за автомобилите в диапазон от 55 до 110 киловата. Предложението е породено от обстоятелството, че над 90 % от автомобилите, регистрирани на територията на Община Перник, са в този диапазон. Включването на екологичен компонент допълнително утежнява финансово гражданите, а администрацията се съобразява с икономическата ситуация и възможностите на своите граждани, като, същевременно, цели и да не се намалят приходите в общинския бюджет.

Гражданите вече няма да могат да декларират като основни жилища в различни общини, и да очакват да ползват и за двете данъчно облекчение. Чрез достъп до единна информационна система администрацията ще може да установи, ако гражданите проявят некоректност, и при двойно деклариране ще загубят правото на данъчно облекчение.

Новите налози ще бъдат начислени до 15 февруари и данъчно задължените лица ще ги получат на адрес, а данъчната кампания ще стартира официално на 1 март.

В дневния ред на сесията е включена и докладна, касаеща удължаване срока за водовземане от минералния извор в Рударци, отчет по изпълнението на общинския годишен план за младежта 2018, приемане на програмата за управление и разпореждане с общински имоти и др.