Минипарламентът на Трън ще приема утре бюджета на общината за 2019 година

Минипарламентът на Трън ще приема утре бюджета на общината за 2019 година

Много напрегната сесия очаква общинските съветници от Трън утре. Дневният ред включва 31 точки. Сред най-важните от тях, безспорно е приемането на бюджета на общината за 2019 година. Местните законотворци в пограничната община ще трябва да определят трудовото възнаграждение на кметовете на селата Филиповци и Туроковци. На това заседание ще трябва да бъде приети: Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Трън/2018-2020г./ и културния календар на НЧ,, Гюрга Пинджурова- 1895“- гр. Трън, община Трън за 2019 год. Ще бъдат преразгледани и приети и две наредби, отменени от съда. Първата от тях е Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 5 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън. Другата е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 4 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Освен това законотворците от Трън трябва да приемат Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Община Трън и отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2018г. На това заседание на Общинския съвет ще бъдат определени имоти- пасища, мери и ливади  за общо ползване и за индивидуално ползване  за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .