Регистрацията в Бюро по труда ще става с по-малко документи

Регистрацията в Бюро по труда ще става с по-малко документи

   При регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, търсещите работа лица ще представят по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството.

  Ще отпадне изискването при регистрация, търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ или служебен стаж, или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

  Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се и нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална / държавна помощ.

   Целта на промените е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.